Avís legal

El lloc web i el domini http://www.arxiuadg.org corresponen al Bisbat de Girona, amb CIF R1700002G i domicili a la plaça del Vi, núm. 2, de Girona (CP 17004), adreça electrònica bisbatgirona@bisbatgirona.cat

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen al Bisbat de Girona o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. El Bisbat de Girona presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. El Bisbat de Girona autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a http://www.arxiuadg.org. El Bisbat de Girona es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industriall. 
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.arxiuadg.org (framing). 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS 
Tot i que el Bisbat de Girona actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. 

El Bisbat de Girona es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web. 

El Bisbat de Girona no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc. 

CONDICIONS D'ÚS 
L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.