Registres de Lletres

LLETRES EPISCOPALS (U-1 a U-224bis), 1294-1620

Als primitius registres, els bisbes hi feien prendre còpia de totes les seves lletres oficials. Gradualment, començaren a inserir-s’hi lletres dels vicaris generals, mentre deixaven d’entrar-hi aquelles que, tot i ser del bisbe, no es referien al govern de la diòcesi, sinó a la “bisbalia” o jurisdicció temporal. Des del s. XV hi predominen les lletres possessòries beneficials; poden trobar-s’hi també lletres d’erecció de con­fra­ries, permisos de sepultura als temples, conces­sions d’in­dulgència i tota mena de llicències i autoritzacions. Els cinc primers llibres han estat buidats exhaustivament, la resta, de manera selectiva.

 

PROTOCOLS DE LLETRES (U-298 a U-323 i U-225 a U-286), 1586-1916

El 1619 s’abandona la transcripció en registres en foli de les lletres. Resten els registres en mig foli vertical, que es conserven des de 1586, i que anomenem “Protocols” pel seu caràcter d’eina a ús dels notaris de la cúria. Per tant, entre 1586 i 1619 hom compta amb una sèrie doble. En els registres en mig foli s’anotaven als primers folis les llicències que es concedien contra pagament; llicència de prendre coadjutor per a un benefici, llicències de captar i similars; a con­tinuació, altres llicències i lletres del Vicari general. Els volums en mig foli contenen un promig de 200-250 fulls, no sempre totalment utilitzats. Un tipus de lletres, que concedien l’administració o “eco­nomat” de beneficis no proveïts, donà origen a una subsèrie que recollim al final.

 

 Lletres i protocols. Regestos (U-1 a U-323)