Notularum

A l’inici, els Libri Notularum són els registres dels nota­ris de la cúria eclesiàstica; s’hi enregistren tant les providèn­cies de l’oficial del bisbe com actes referents a beneficis, parròquies i confraries. Repassant la datació dels volums, hom s’adona de que més d’un terç d’ells pertany al s. XIV, i que, en aquest segle, actuaren simultà­niament dues i fins tres notaries. Pel contrari, la representació del s. XV és molt petita. Des del s. XVII abunda l’en­registrament de lletres reials, pontifícies i de la cúria romana. Al s. XIX predominen les exploracions de voluntat de religioses i execució de rescriptes, i s’inclouen a la sèrie els expedients que han estat closos pel Vicari General per mitjà de decret.

Notularum (G-1 a G-183), 1294-1947